Weidevogelbescherming Bommelerwaard

Een heel actieve werkgroep binnen de Capreton is die voor de weidevogelbescherming. De vrijwilligers streven er naar de weidevogelstand in de Bommelerwaard op peil te houden en zo mogelijk zelfs te verbeteren. Het hoogseizoen voor de  weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. In die periode gaan we op zoek naar nesten van met name kievit, scholekster, grutto, tureluur, wulp en diverse in de weide broedende eendensoorten. Het gevonden nest wordt geregistreerd, gevolgd en waar nodig beschermd.

Het beschermen gebeurt door, in overleg met de boer of loonwerker, bijvoorbeeld nestkappen te plaatsen bij het bemesten, afspraken te maken over het maaibeleid of de kuikens uit het veld te jagen vlak voor er gemaaid gaat worden.

De ongeveer 40 vrijwilligers zijn in een vijftal kleine groepen actief in de gehele Bommelerwaard. In samenwerking met de Capreton, het Collectief Rivierenland en SLG zijn er in de Bommelerwaard ten behoeve van de weidevogels een aantal gebieden gerealiseerd met plas-dras, kievitsranden, uitgesteld maaibeleid en kruidenrijke begroeiing.

Coördinator werkgroep Weidevogelbescherming

Voor meer informatie neem je contact op met de coördinator van de werkgroep: Gerard Roeling 
Telefoon - (073)5992302
E-mail -  weidevogelbescherming@capreton.nl

Onze werkgroepen

Plattelandstoerisme
Weidevogelbescherming
Bee Deals
Landschappelijke inpassing

Meer weten?

Laatste berichten