Broekheuvel

De Broekheuvel is een stuk van ruim vier hectare natuur dat ligt op de grens van het bedrijventerrein ‘Kampen Noord’ in Hedel en het agrarisch gebied ‘De lage Broek’. De grond  is eigendom van de gemeente Maasdriel. De Capreton beheert het gebied.

Door uitbreiding van het industrieterrein Kampen Noord is hier een combinatie gemaakt van waterberging en natuurontwikkeling. Het gebied functioneert als waterberging van het bedrijventerrein en vangt het regenwater op. Dit water wordt door een filter van moerasplanten gezuiverd.

In dit stukje natuur zijn alle streekeigen landschappelijke elementen toegepast van de Bommelerwaard. Van dijk en wadi (waterberging) tot struweelrand, knotwilgen en droog hooiland. Het beheer wat De Capreton hier uitvoert is divers. Op het droge hooiland vindt in het vroege voorjaar alleen een lichte bemesting met ruige mest plaats en er wordt geen chemische onkruidbestrijding toegepast. Met maaien wordt tot eind juni gewacht, zodat de weidevogels rust hebben om te broeden en de tijd hebben om vliegvlug te worden. Op het dijkje en de wadi wordt het gebied jaarrond beweid met schapen. Tevens is er een bijenhotel aanwezig.

In de winter worden door de werkploeg snoeiwerkzaamheden uitgevoerd aan de knotwilgen en het struweel.

Wilt u het gebied bezoeken? Het gebied is daarvoor vrij toegankelijk. Helaas is het verboden voor honden.

Meer informatie bij de coördinator van De Capreton.

Meer weten?

Laatste berichten