Toewijzingsstructuur

De Capreton heeft gronden in (erf)pacht of eigendom. Om deze gronden te verpachten is een structuur opgezet om de toekenning volgens een open en vaststaande structuur kenbaar te maken. Pachters die aanspraak willen maken kunnen zo vooraf zelf een redenatie maken of zijn al dan niet in aanmerking komen. De daadwerkelijke toekenning op basis van de toekenningsstructuur zal door De Capreton worden vastgesteld. Per uitgifte kunnen de voorwaarden verschillen. Indien de Capreton enkel de uitgifte van de pacht coördineert zal het pachtcontract leidend zijn voor de toekenningsstructuur.

Lidmaatschap VANL De Capreton

Pachters die aansprak willen maken op gronden dienen lid te zijn van De Capreton. Middels het lidmaatschap geeft de pachter aan achter de doelstellingen van agrarisch natuurbeheer te staan. De pachter dient te zijn ingeschreven in het ledenbestand van De Capreton en zijn lidmaatschap te hebben voldaan.

Voorrangspositie voorgaande gebruikers

Pachters die voorheen gronden in het gebied in gebruik hadden hebben een voorkeurspositie bij de uitgifte van gronden. De ligging en oppervlakte van gronden in het verleden doen niet ter zake. Voorgaande grondgebruikers  krijgen een willekeurig stuk grond aangeboden met een oppervlakte zoals gangbaar in het gebied.

Lokale agrariërs

Lokaal gebruik van de geoogste gewassen is een streven binnen het uitvoerend beheer van het gebied. Ook bij het beweiden van de gronden zal het toezicht op het vee beter zijn naar mate de bedrijfslocatie van de grondgebruiker dichtbij het gebied gelegen is. Hiertoe zal de afstand van de bedrijfslocatie worden meegeteld in de uitgifte vangronden, te beginnen bij de meest dichtbij gelegen bedrijven. Daarnaast moet het bedrijf gevestigd zijn in de Bommelerwaard.

Gebruik geoogste gewassen binnen bedrijfsvoering

De gewassen die geoogst worden dienen toepasbaar te zijn in de bedrijfsvoering. Het verhandelen van de geoogste gewassen is niet toegestaan.

Na-beweiden

Het (na)beweiden van de gronden kan deel uitmaken van het beheersplan. De pachter is in staat de gronden voldoende intensief te beweiden. Het is toegestaan vee van derden te weiden, echter blijft de volledige aansprakelijkheid bij de pachter. Het aandeel GVE van derden mag maximaal 50% bedragen.

Het beheersplan vermeld een beweidings intensiteit. In overleg kan deze worden verhoogd/verlaagd, hiertoe zal een schriftelijke toestemming worden gegeven.

Het gebied is toegankelijk voor recreatie. Hiertoe is het weiden van stieren omwille van veiligheid niet toegestaan. Mochten er bij De Capreton reacties binnen komen van overig gevaarlijk gedrag van vee, dan kan De Capreton de pachter sommeren hier actie op te ondernemen.

Aangaande dierziekten voldoet de pachter aan de wettelijk gestelde eisen. Eventueel kan op verzoek van De Capreton een gezondheidscertificaat worden verlangd.

Beheerplan

De pachter dient het beheerplan te kennen, weten te implementeren en deze uit te voeren. Gedurende de looptijd kan het beheer aangepast worden, deze wijzigingen dienen te worden nageleefd. De pachter kan zich vinden in het doel en uitvoering van het beheerplan en handelt hierna.

Mocht de pachter zich niet houden aan het beheersplan of de aangegeven wijzigingen op het beheersplan, dan heeft De Capreton het recht de pacht (per direct) stop te zetten. De gronden worden dan weer volgens de geldende uitgiftestructuur aangeboden aan belanghebbenden. De pachter waarbij de pacht vanuit De Capreton wordt beëindigd kan na 5 jaar weer aanspraak maken op gronden.

Diversiteit gronden

De diverse stukken gronden kunnen qua beheersplan en gewas afwijken. De toekenning van de percelen zal willekeurig geschieden. In overleg met De Capreton en instemming van beide pachters kan onderling worden geruild. Dit alles dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Per stukgrond kan een pachtprijs worden vastgesteld, tussen de diverse stukken grond kan dus prijsdifferentiatie zijn.

Overig

De pachter is verantwoordelijk voor deugdelijk onderhoud aan de rasters.

Het is de pachter toegestaan de gronden op te geven voor bijvoorbeeld de Gecombineerde Opgave of mestboekhouding/uitscharing. Omtrent of dit wettelijk is toegestaan en/of bij RVO wordt erkent geeft De Capreton geen garanties. In het geval de pachter hier gebruik van wil maken geld hiervoor vanuit de pachter een onderzoek plicht.

Eisen

Verplichte eisen    
Lidmaatschap VANL De Capreton Lidmaatschap voldaan  
Gebruik oogstgewassen binnen eigen bedrijfsvoering 100% toepassing  
In staat om te (na)beweiden met eigen dieren Minimaal 50% GVE behoefte  
Kan uitvoeren volgens pachtcontract Voldoet aan randvoorwaarden  

 

Puntenstelsel   Punten
Voorgaande gebruiker Aantoonbaar gebruik gemaakt van de gronden in de afgelopen 5 jaren 25
Lokale agrariër Afstand bedrijf tot Munnikenland (22 minus aantal km)
Kennis/ervaring van (agrarisch) natuurbeheer/SKAL   15
     
 

Meer weten?

Laatste berichten