MIJLPAAL IN DE GESCHIEDENIS VAN DE CAPRETON

OVERDRACHT BEHEER BOTERKAMPEN AAN STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOMMELERWAARD

Op 12 april j.l. vond de overdracht van het beheer van De Boterkampen plaats aan de Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard (SLB), een dochter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton (zie persbericht 2). De Boterkampen zijn een 11 ha groot natuurgebied gelegen aan de watergang Capreton, met de ingang aan de Zeedijk in Zuilichem. De percelen zijn recent ingezaaid en ingeplant. Het gebied zal zich ontwikkelen tot 3 ha bloemrijk hooiland, 3 ha elzenbroekbos en water en 5 ha essen-iepenbos en een knotgriend. Dit zijn landschapstypes die vroeger veel voorkwamen in rivierenland maar die geleidelijk verdwenen zijn door ruilverkavelingen en door intensieve bemesting van landbouwgronden. De Boterkampen vormen een klein poldertje met een eigen waterhuishouding. Het water is schoon, het wordt alleen gevoed door kwelwater en regenwater. Met behulp van een stuw kunnen we een natuurlijk peilbeheer handhaven, ’s winters een hoge waterstand en ‘s zomers een lage waterstand.

In 2011 en 2012 zijn de vroegere productiegraslanden aan de Zeedijk onder leiding van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vergraven en ingericht als natuurgebied. Dit werk is uitgevoerd als compensatie voor de beplanting die verdwenen is bij de verbreding van de A2. SLB heeft De Boterkampen in erfpacht en Rijkswaterstaat geeft ons tien jaar lang een beheersvergoeding waaruit het onderhoud  betaald kunnen worden. Daarna meldt de stichting zich bij het provinciebestuur in Arnhem om subsidie voor dit natuurgebied te verwerven. De Boterkampen liggen in de Ecologische Hoofdstructuur en grenzen aan de Lieskampen van Staatsbosbeheer.

De Boterkampen moeten zich nog ontwikkelen. Leden van De Capreton, boeren en burgers met verstand van natuurbeheer,  zullen het grasland en het bos gaan beheren. De oogst aan gras en andere gewassen zal worden opgenomen in de bedrijfsvoering van deelnemende boeren. De Boterkampen zullen de komende jaren uitgroeien tot een gevarieerd natuurgebied.

Om deze mijlpaal in de geschiedenis van De Capreton te vieren, zullen we in de loop van september 2013 een open dag houden op De Boterkampen. Er zullen dan excursies in het gebied worden gehouden voor streekbewoners en gasten van elders. Standjes met streekproducten en andere activiteiten maken het beeld compleet. Dat is een mooi moment om de boeren en burgers in de Bommelerwaard te laten kennismaken met de nieuwe rol van De Capreton, beheerder van natuurgebieden voor en door de bewoners van de regio.

Informatie: P.H. Nienhuis, voorzitter VANL De Capreton
Tel. 0418 661013
e-mail: phnien@xs4all.nl 

Piet Nienhuis, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton, heeft zojuist de sleutel ontvangen voor de kantelstuw van De Boterkampen, uit handen van Walter Scheerhoorn, projectleider van DLG (foto Huub verlouw).

Piet Nienhuis, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton, heeft zojuist de sleutel ontvangen voor de kantelstuw van De Boterkampen, uit handen van Walter Scheerhoorn, projectleider van DLG (foto Huub verlouw).

 WAT DOET DE NIEUWE STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOMMELERWAARD?

Op 12 april j.l. heeft de nieuwe Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard (SLB) het beheer in erfpacht van het natuurgebied De Boterkampen (11 ha) op zich genomen. SLB is een dochter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton. De overdracht van De Boterkampen vormde de aanleiding voor de oprichting van SLB (zie persbericht 1).

Het doel van SLB is het in eigendom of erfpacht verwerven en beheren van landschapselementen met een grote natuurhistorische en cultuurhistorische waarde in de Bommelerwaard. Het gaat om landschap dat niet verloren mag gaan voor ons eiland tussen de rivieren.

Waarom een nieuwe beheerstichting naast Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en dergelijke?  Het principiële verschil met de grote terrein beherende organisaties is dat het beheer gedaan wordt voor en door de leden van De Capreton. De leden zijn geschoold in natuurbeheer en worden betaald voor hun klussen in het landschap.  SLB doet zijn werk vrijwel zonder overheadkosten. De acquisitie en het onderhouden van relatienetwerken wordt gedaan door de vrijwillige bestuurders van SLB en De Capreton. Het beheer wordt daardoor zeer kostenefficiënt en dat spreekt aan in deze tijden waarin zwaar bezuinigd wordt op natuurbeheer. De stichting staat heel dicht bij de bewoners van de streek en heeft dus een groot draagvlak in de regio. Het feitelijke beheer gebeurt door boeren en tuinders die in de omgeving van het beheersgebied hun bedrijf hebben. Dat betekent geen gesleep met machines en apparatuur over grote afstanden. Leden van De Capreton, verenigd in onze werkploeg, hebben de afgelopen jaren meerdere certificaten gehaald gericht op natuurbeheer en flora- en faunawetgeving. Wij willen ook middels excursies (met de Natuurwacht), het uitzetten van wandelpaden en voorlichting over natuurontwikkeling en landschapshistorie de streekbewoners betrekken bij hun landschap.

De SLG is een stichting voor en door de bewoners van de Bommelerwaard. Het bestuur bestaat uit bekende inwoners van de Bommelerwaard. Arend Fernhout is voorzitter en Theo Tijssen is secretaris penningmeester. Verder zitten in het bestuur Wim de Gaay, Eugénie de Jong en Piet Nienhuis namens het bestuur van De Capreton. Het is de bedoeling dat de stichting SLB zich niet alleen met de Boterkampen gaat bezighouden. De doelstelling is veel breder. We gaan actief op zoek naar stukjes landschap die karakteristiek zijn voor de Bommelerwaard en die het behouden waard zijn. Je kunt denken aan dijkrelicten van de oude dorpspolders, restanten van een verwaarloosde griend, een karakteristieke meidoornhaag, een markante houtwal of een oud kerkpad. Ook het nieuwe landschap dat door natuurontwikkeling ontstaat komt in aanmerking. Naast De Boterkampen kan Munnikenland genoemd worden. Dat grote gebied gaan we samen met Staatsbosbeheer onderhouden en beheren. Daar liggen ook mogelijkheden om delen onder te brengen in de SLB, hetzij in eigendom, hetzij in erfpacht.

Informatie:
A. Fernhout, voorzitter Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard
Tel. 06 53190844
e-mail: afernhout@wxs.nl

P.H. Nienhuis, voorzitter Ver. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard De Capreton
Tel. 0418 661013
e-mail: phnien@xs4all.nl

Geplaatst in Algemeen en getagd met .

Geef een antwoord