Jaarvergadering

ALGEMENE JAARVERGADERING

Woensdag 22 april 2015 om 20.00 uur

Boerengolf Fam. Van Zeelst

Achterdijk 57, Hedel

EEN NIEUW SUBSIDIESTELSEL VOOR AGRARISCH NATUURBEHEER IN DE BOMMELERWAARD

door Jos van Maanen,

Voorzitter Collectief Agrarisch Natuurbeheer Rivierenland

Toelichting over de Groen-Blauwe Diensten wordt gegeven door Jessi de Coninck, medewerker van Waterschap Rivierenland.

In de Bommelerwaard ligt een aantal uitgestrekte zoekgebieden waarin agrariërs en burgers deel kunnen nemen aan de nieuwe subsidieregelingen voor natuur en landschap van de Provincie en het Waterschap met lokaal steun van de gemeentes. De voorintekening voor deelname aan deze regelingen is in volle gang.

Natuur en landschap langs de centrale as in het midden van de Bommelerwaard scoort hoog in het Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland. Die as loopt ruwweg  vanaf de A2 door het Groote Lage Broek, via de stroomgordel waarop Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen liggen, en het Molenveld, langs de Capreton naar het westen tot aan Brakel. In het noorden wordt het gebied begrensd door de Van Heemstraweg, in het zuiden door de Drielsche Wetering, de Neswaarden en Poederoijensehoek.

In het Grote Lage Broek (en wijde omgeving) ligt ons weidevogelreservaat, een belangrijke broedplaats voor honderden kwetsbare voorjaars- en zomergasten, weidevogels, zoals grutto, tureluur, wulp en kievit. Door de inzet van onze vrijwillige weidevogelbeschermers en de agrariërs die meedoen aan de projecten is het Grote Lage Broek al vele jaren een successtory. Als we ons platteland aantrekkelijk willen houden dan is ook in de toekomst de medewerking van boeren onmisbaar.

Meer naar het westen in het Molenveld en langs de Capreton ligt het accent op de zogenoemde ‘natte dooradering’ of ‘groen-blauwe dooradering’. In gewoon Nederlands zijn dat de vele tientallen kilometers natuurvriendelijke oevers langs watergangen en de plas-dras gebieden overlopend in weiland of bouwland. Daar hebben niet alleen de weidevogels profijt van maar ook zeldzame riet- en watervogels en talloze andere dieren en planten, met als extra bonus een verbetering van de waterkwaliteit. Ook wandelpaden en stroken met bloemrijk grasland en ruigten vallen hieronder. Zo wordt het beheer van het landschap gecombineerd met recreatie. Ook hier is de deelname van grondeigenaren doorslaggevend.

Ons derde landschapstype dat voor subsidie in aanmerking komt  is het stroomgordellandschap rond de dorpen Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen en het heggenreservaat op het schiereiland van Alem. Dit is een kleinschalig landschap met houtwallen, meidoornhagen, erfbeplanting, struwelen, hoogstamboomgaarden en kleine graslandpercelen. Typerende broedvogels en een opvallende plantengroei kenmerken dit bijzondere landschapstype. Ook hier geldt weer – ik herhaal het nog maar eens – dat de medewerking van de grondbezitters essentieel is voor de verlening van de subsidie.

Piet Nienhuis

Voorzitter VANL De Capreton

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.