MUNNIKENLAND – GROND TE KOOP

In het Munnikenland, ten westen van Brakel, worden natuurgronden beheerd die in eigendom toebehoren aan onder meer de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf, RVB) en aan Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven de gronden van het RVB te willen kopen. Het RVB is bereid om voornoemde gronden, rekening houdend met de op die gronden rustende beheer- en onderhoudsverplichting, te verkopen en in eigendom over te dragen aan Staatsbosbeheer. Het RVB wil echter niet eerder tot verkoop en overdracht aan Staatsbosbeheer overgaan, dan nadat ook andere mogelijk geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven dat zij bereid zijn de gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde en onder dezelfde voorwaarden te kopen. Dat moet voor 1 februari a.s. kenbaar worden gemaakt aan het RVB.

Het is bekend dat VANL De Capreton een samenwerkingsovereenkomst over het gebruik en beheer van Munnikenland zal aangaan met Staatsbosbeheer. Daarbij worden t.z.t. lokale ondernemers en andere inwoners ingeschakeld.

Als belanghebbende hebben wij ons verdiept in de door het RVB gepubliceerde documenten (RVB / Munnikenland / biedboek). Het gaat om 160 ha grond en water in Munnikenland dat als één geheel wordt verkocht. Daarvan is ca. 100 ha de polder Munnikenland, de vroegere landbouwgrond die veranderd is in moeras en water. Verder ligt ca. 40 ha in de Benedenwaarden, bestaande uit nieuw gegraven nevengeulen en grasland. Naast een beheerplicht volgens het natuurbeheerplan rust er ook een onderhoudsplicht op het gebied, Daaronder valt ook het onderhoud van de nevengeulen.

Indien u als lid van De Capreton nadere informatie wenst, ga dan voor 28 januari a.s. naar www.rijksvastgoedbedrijf.nl > te koop > Munnikenland of neem voor inzage in het biedboek contact op met Wim van Woudenbergh, bestuurslid VANL De Capreton, tel. 06 27194020, E-mail penningmeester@capreton.nl

Piet Nienhuis, voorzitter

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.