Verslag informatieavond beheer Munnikenland

De avond aangaande het beheren van deelgebieden van het Munnikenland was druk bezocht. Een ieder is benieuwd naar de processvoortgang en hoe de invulling van het gebied zal worden, en zeker hoe het gebied beheerd zal gaan worden. Middelpunt is de samenwerking met Staatsbosbeheer en hoe de natuurdoeltypen te realiseren.

Tijdens deze avond werd een korte inleiding over het te vormen gebied gegeven, maar de focus lag op het beheer, waarin locale agrariërs de hoofdrol zullen gaan vervullen. Wel eist dit type beheer een andere inslag aangaande ruwvoederwinning en bemesting. Bemesten zal niet of nauwelijks plaats gaan vinden vanwege verschraling van de gronden, en de te winnen oogst dient selectief toegepast te worden op het bedrijf (structuurbron).

Vele vragen bleven nog onbeantwoord: komen er rasters, hoe groot worden de percelen en wie krijgt welke percelen in beheer? Deze vragen zullen de komende tijd meer verduidelijkt worden, ook afhankelijk van het aantal geintresseerde deelnemers.

Ook werden ideeën opgedaan, bijvoorbeeld: Het collectief opvangen van risico’s middels een fonds, het realiseren van koppelbegrazing door een gezamelijke (speciaal voor dit doel aangeschafte) kudde runderen. Ideeën die door de agrariers zelf werden aangedragen en zeker bekeken moeten worden om als middel om het beheer succesvol te laten verlopen.

Kortom, een informatieve avond waar wederzijds veel van gedachten is gewisseld en onderwerpen besproken. Een goede start voor lokaal agrarischnatuurbeheer in het Munnikenland..!!

De komende maanden zal er meer duidelijk worden. Dit zal dan in eerste instantie via de website www.capreton.nl naar buiten worden gebracht.

Geplaatst in Algemeen.