Een foto impressie van het knotten van wilgen in de Boterkampen te Delwijnen in het kader van NL-doet

Vandaag op 10 maart 2017 hebben medewerkers van de Rabobank-Bommelerwaard en vrijwillgers van De Capreton onder begeleiding van veldcoördinator Theo van Goch in het kader van NL-doet een gezellige snoeimiddag gehad. Onder een prachtige voorjaar zonnetje en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht werden de wilgen vakkundig geknot. Zelfs de Rabobank vloggers Britt & Lynn werden tussen de bomen gesignaleerd. Hierbij een foto impressie van de middag in de Boterkampen bij Delwijnen

 

Continue reading

Uniek plas dras gebied in het Bruchemse Broek

 In de Bommelerwaard staat in het Bruchemse Broek nabij wegrestaurant “ De Lucht” een groot stuk van een langgerekt weiland enkele centimeters onder water.
Als je dichterbij komt zie je dat een klein laagje grond aan de kanten geschoven is om het water niet meteen te laten weglopen. Het zorgt voor een drassig oppervlak. In de lente en in de zomer is de bedoeling pompen op zonne-energie(duurzaam!) te plaatsen . Daarmee kan water uit de sloot over worden gepompt om de drassigheid ook dan te verzekeren. Nu –in de winter- zijn het voornamelijk meeuwen en kraaien die hier naar iets eetbaars zoeken in de ondergrond, maar vanaf pakweg half maart zal dat anders worden. Het stuk weiland is beschikbaar gesteld voor deze ontwikkeling door agrariër Ernst van der Schans (Den Eelder). Zijn motivatie? “Ik vind het belangrijk “ ,zo zegt hij, “om een bijdrage te leveren aan een verantwoord natuurbeheer”. Continue reading

Deelname beheer Munnikenland

Eigenaar van het Munnikenland, Staatsbosbeheer, heeft het beheer van circa 110 ha grasland ondergebracht bij onze Agrarisch Natuurvereniging  “De Capreton”. Na de info avond op 23 januari wordt de procedure voor de uitgifte van deze graslanden gestart.

Op de website is een aparte pagina ingericht voor dit project. Hier is info te vinden over de pachtcontracten, voorwaarden voor gebruik, selectiecriteria en kaart van het gebied. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

Informatie avond beheer Munnikenland op 23 januari

In de afgelopen jaren is in het uiterste westen van de Bommelerwaard een groot natuurgebied ontstaan, het Munnikenland. In dat gebied staan veiligheid tegen overstromingen en behoud en ontwikkeling van natuur centraal. Op 9 juni 2016 is het project voor de herinrichting van dit buitendijkse terrein opgeleverd. Eigenaar Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Capreton hebben op die datum een beheersovereenkomst ondertekend waarin de samenwerking tussen beide partijen is geregeld. Een deelgebied van het Munnikenland zal vanaf 1 januari 2017 door De Capreton worden beheerd en uitgegeven. Het betreft een gebied van ongeveer 110 ha grasland in de Brakelse Benedenwaarden en ter plekke van de voormalige Deltadijk. Een deel daarvan is in gebruik als hooiland, een ander deel is bestemd voor begrazing door vee. Bij het beheer van het gebied zullen lokale ondernemers en inwoners van de regio worden ingeschakeld. Daardoor zal de betrokkenheid van de bevolking in de Bommelerwaard bij de ontwikkeling van het nieuwe natuurterrein worden vergroot.

Op maandag 23 januari 2017 zal een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. Er zal opening van zaken worden gegeven over de condities waaronder een deel van het grasland in Munnikenland door agrariërs kan worden gepacht. Belangstellenden kunnen dan hun interesse kenbaar maken om een deel van het gebied in gebruik te krijgen. Locatie: Boerengolf, Achterdijk 57, Hedel om 20.00 uur. Informatie: coördinator De Capreton, Wim van Woudenbergh; tel. 06-27 19 40 20 en www.capreton.nl

 

WERKBEZOEK MUNNIKENLAND

Op deze zonnige doch frisse middag was vrijwel het voltallige bestuur van De Capreton aanwezig voor een rondgang door het Munnikenland. Dit samen met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om het beheer voor de komende jaren te bespreken. Insteek was het verkrijgen en beheren van de oeverwallen, dit is de strook van ongeveer 40 meter uit de watergrens van de Waal, momenteel in eigendom van Rijkswaterstaat. Doel is om deze stukken grond te voegen bij de beheersgronden van Staatsbosbeheer die de Capreton vanaf 1 januari 2017 gaat beheren. Hierin treden Capreton en Staatsbosbeheer gezamenlijk op om in het gehele gebied dezelfde beheerswijze toe te kunnen passen. Komende tijd zal er overleg plaats vinden hoe met deze stukken om te gaan. Wordt vervolgd..

Met vriendelijke groet,

W.H.R. (Wim) van Woudenbergh

Coördinator Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ”DE CAPRETON”

 

Platteland Rivierenland

DOELEN PLATTELAND RIVIERENLAND

Het netwerk ‘Platteland Rivierenland’ in oprichting heeft 3 doelen:

  1. Het versterken van de sociale en economische ondernemerskennis.
  2. Samenwerking van en tussen de multifunctionele landbouw sectoren realiseren.
  3. Innovaties in plattelandsontwikkeling in Rivierenland tot stand brengen.

Wordt dus lid van het regionetwerk, doe kennis op via ons Academy aanbod, zoek samenwerking en innoveer uw plattelandsaanbod in Rivierenland! Lees meer op de website  http://plattelandrivierenland.nl

Gratis les boerderijeducatie Mgr Zwijsenschool

Vorige week was groep 6b van de Mgr. Wijsenschool in Kerkdriel op bezoek bij melkveehouder Van Zeelst en ijsboerderij De Schoonheuvel. Leerlinge Evy Peffer had een gratis les voor haar klas gewonnen door tijdens de open dag ‘Beleef de Boerderij’ mee te doen aan een prijsvraag. Eigenaresse Nicolien van Zeelst begint zo’n bezoek altijd met een algemeen verhaal over de koeien.

Sommige kinderen hebben nog nooit een koe van dichtbij gezien. Weten niet dat een aardappel in de grond groeit of hebben geen idee waar een brood van gebakken wordt. Speciaal voor deze leerlingen van basisscholen en middelbare scholen bestaat ‘Boerderij Educatie Rivierenland’. Continue reading

Staatsbosbeheer en De Capreton beheren Munnikenland

Op 9 juni j.l. vond de oplevering van het project Munnikenland plaats. In dit uitgestrekte buitendijkse gebied gaan veiligheid en natuur hand in hand. Een deel van het gebied met moeras en ruige vegetatie leent zich goed voor jaarrond begrazing met wilde paarden en runderen. Een ander deel, ongeveer 200 ha., is bloemrijk hooi- en weiland waar boeren uit de Bommelerwaard met hun Hollands vee aan de slag kunnen. Voor dat grasland gaat Staatsbosbeheer samen met de agrarische natuurvereniging De Capreton het gebruik regelen. De beheersovereenkomst over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is op 9 juni ondertekend door Arjan Snel, hoofd Staatsbosbeheer Gelderland en Piet Nienhuis, voorzitter van De Capreton. “Ik ben ervan overtuigd dat dit prachtige natuurgebied een boegbeeld kan worden in Rivierenland van de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en De Capreton”, aldus Piet Nienhuis, voorzitter van de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard De Capreton. “Het betekent dat lokale ondernemers en andere inwoners van de Bommelerwaard vanaf 1 januari 2017 zullen worden ingeschakeld bij het gebruik en het beheer van Munnikenland. Op deze wijze wordt het beheerwerk verankerd in de regio en dat vergroot het draagvlak voor de maatregelen die genomen zullen worden. Er wordt tevens recht gedaan aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van Zaltbommel om boeren in de regio in te schakelen bij het beheer”.