WERKBEZOEK MUNNIKENLAND

Op deze zonnige doch frisse middag was vrijwel het voltallige bestuur van De Capreton aanwezig voor een rondgang door het Munnikenland. Dit samen met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om het beheer voor de komende jaren te bespreken. Insteek was het verkrijgen en beheren van de oeverwallen, dit is de strook van ongeveer 40 meter uit de watergrens van de Waal, momenteel in eigendom van Rijkswaterstaat. Doel is om deze stukken grond te voegen bij de beheersgronden van Staatsbosbeheer die de Capreton vanaf 1 januari 2017 gaat beheren. Hierin treden Capreton en Staatsbosbeheer gezamenlijk op om in het gehele gebied dezelfde beheerswijze toe te kunnen passen. Komende tijd zal er overleg plaats vinden hoe met deze stukken om te gaan. Wordt vervolgd..

Met vriendelijke groet,

W.H.R. (Wim) van Woudenbergh

Coördinator Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ”DE CAPRETON”

 

Platteland Rivierenland

DOELEN PLATTELAND RIVIERENLAND

Het netwerk ‘Platteland Rivierenland’ in oprichting heeft 3 doelen:

  1. Het versterken van de sociale en economische ondernemerskennis.
  2. Samenwerking van en tussen de multifunctionele landbouw sectoren realiseren.
  3. Innovaties in plattelandsontwikkeling in Rivierenland tot stand brengen.

Wordt dus lid van het regionetwerk, doe kennis op via ons Academy aanbod, zoek samenwerking en innoveer uw plattelandsaanbod in Rivierenland! Lees meer op de website  http://plattelandrivierenland.nl

Gratis les boerderijeducatie Mgr Zwijsenschool

Vorige week was groep 6b van de Mgr. Wijsenschool in Kerkdriel op bezoek bij melkveehouder Van Zeelst en ijsboerderij De Schoonheuvel. Leerlinge Evy Peffer had een gratis les voor haar klas gewonnen door tijdens de open dag ‘Beleef de Boerderij’ mee te doen aan een prijsvraag. Eigenaresse Nicolien van Zeelst begint zo’n bezoek altijd met een algemeen verhaal over de koeien.

Sommige kinderen hebben nog nooit een koe van dichtbij gezien. Weten niet dat een aardappel in de grond groeit of hebben geen idee waar een brood van gebakken wordt. Speciaal voor deze leerlingen van basisscholen en middelbare scholen bestaat ‘Boerderij Educatie Rivierenland’. Continue reading

Staatsbosbeheer en De Capreton beheren Munnikenland

Op 9 juni j.l. vond de oplevering van het project Munnikenland plaats. In dit uitgestrekte buitendijkse gebied gaan veiligheid en natuur hand in hand. Een deel van het gebied met moeras en ruige vegetatie leent zich goed voor jaarrond begrazing met wilde paarden en runderen. Een ander deel, ongeveer 200 ha., is bloemrijk hooi- en weiland waar boeren uit de Bommelerwaard met hun Hollands vee aan de slag kunnen. Voor dat grasland gaat Staatsbosbeheer samen met de agrarische natuurvereniging De Capreton het gebruik regelen. De beheersovereenkomst over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is op 9 juni ondertekend door Arjan Snel, hoofd Staatsbosbeheer Gelderland en Piet Nienhuis, voorzitter van De Capreton. “Ik ben ervan overtuigd dat dit prachtige natuurgebied een boegbeeld kan worden in Rivierenland van de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en De Capreton”, aldus Piet Nienhuis, voorzitter van de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard De Capreton. “Het betekent dat lokale ondernemers en andere inwoners van de Bommelerwaard vanaf 1 januari 2017 zullen worden ingeschakeld bij het gebruik en het beheer van Munnikenland. Op deze wijze wordt het beheerwerk verankerd in de regio en dat vergroot het draagvlak voor de maatregelen die genomen zullen worden. Er wordt tevens recht gedaan aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van Zaltbommel om boeren in de regio in te schakelen bij het beheer”.

 

Opzoek naar planten

Floronkamp in Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard

In de periode van donderdag 7 juli 10.30 uur tot zondag 10 juli 15.00 uur 2016 organiseert Floron, Floristisch Onderzoek Nederland,  een speciaal kamp voor liefhebbers van wilde planten in het Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard.

Floristen uit alle delen van Nederland komen naar Ammerzoden om van hieruit de flora in de Bommelerwaard en het land van Heusden en Altena in kaart te brengen. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor monitoring; nagaan welke planten in de Nederlandse flora vooruitgaan, gelijk blijven of achteruitgaan. Mede op basis hiervan worden gerichte beschermingsmaatregelen getroffen of beheersmaatregelen aangepast.

De groep floristen overnacht op minicamping De Spijken in Ammerzoden. (http://www.despijken.nl)

Dagelijks vertrekken de deelnemers in groepjes van 3-4 personen in verschillende richtingen om gedurende één dag in één kilometerhok alle planten, bloeiend en niet-bloeiend, te inventariseren. Planten die ze ter plaatse niet op naam kunnen brengen nemen ze mee en leggen deze voor aan een van de aanwezige specialisten.

Mocht je tussen 7  tot 10 juli in de regio mensen diep gebukt naar de grond zien kijken, sommigen met een loep of een flora in de hand dan weet u dat het floristen zijn die bezig zijn om de wilde planten natuur in kaart te brengen. Lopend van biotoop naar biotoop noteren ze alle wilde planten en proberen daarbij ook de aanwezige natuur zoveel mogelijk te ontzien. Voor toetreding is aan de terreinbeheerders en aan de landeigenaren toestemming gevraagd om hun terrein te betreden. Helaas lukt het niet altijd om de eigenaar tevoren te achterhalen. Wij vragen daar als organisatie begrip voor.

 

Ben je een in de regio actieve natuurliefhebber of gewoon nieuwsgierig. Meld je gerust aan. Je kunt een of meerdere dagen meelopen of deelnemen aan een speciale grassencursus op zaterdag 9 juli. Speciaal is ook de excursie op vrijdagavond 8 juli waarbij we onder leiding van SBB-boswachter Hans van Heijningen een van de pareltjes onder de natuurgebieden nabij Zuilichem bezoeken.

Kortom een kamp met vele floristische facetten en afgestemd op de gevorderde én de beginnende florist.

 

Belangstelling?

Stuur even een mailtje naar florondistrict23@gmail.com

 

Namens het Floron districtsteam Noord-Brabant Baronie

 

 

Nieuwe coördinatoren Capreton

Nieuwe coördinatoren voor De Capreton

Linda de Groot heeft na ongeveer zeven jaar afscheid genomen van VANL De Capreton. Zij heeft als coördinator van onze agrarische natuurvereniging veel werk verzet. Tijdens de jaarvergadering op 20 april j.l. hebben we haar bedankt voor al haar inspanningen.

De werkzaamheden van de coördinator zijn in de loop van de jaren sterk toegenomen. Veel werk dat vroeger door provincieambtenaren gebeurde is terecht gekomen op het bordje van de agrarische natuurvereniging. De subsidies die de overheid verstrekt voor de weidevogelbescherming en voor het in stand houden van het heggenreservaat Alem worden nu via het zogenoemde ‘Collectief Rivierenland’ verdeeld over de rechthebbenden. Daar zit veel werk aan vast, papierwerk en veldwerk. Theo van Goch, melkveehouder te Ammerzoden, heeft deze taak op zich genomen.

De andere taken die Linda uitvoerde zijn vanaf heden opgepakt door Wim van Woudenbergh, melkveehouder in Aalst. Wim is afgetreden als penningmeester en zet zijn werk voort als coördinator. Dat werk omvat onder meer de vele kontakten die De Capreton onderhoudt met de gemeentes Maasdriel en Zaltbommel. Het gaat dan over de terreinen die we nu al beheren en de gebieden die er in de toekomst nog bij zullen komen.  Verder doen we zaken met SLG over klompenpaden en landschapsplannen, met SBB over het beheer van Munnikenland, de Hurwenense Uiterwaard  en andere natuurgebieden. En dan zijn nog lang niet alle taken genoemd.

CONTACTGEGEVENS

Coördinator voor het ‘Collectief Rivierenland’ (vooral weidevogelbescherming): Theo van Goch: t.vangoch@onderneemonline.com ; veldmedewerker@capreton.nl  tel 06 26682728

Coördinator voor het uitvoerende werk van De Capreton (voor gemeentes, provincie e.d.): Wim van Woudenbergh; coordinator@capreton.nl ; tel. 06-27194020

wie doet er mee

WIE DOET ER MEE AAN HET BEHEER VAN DE HURWENENSE UITERWAARD EN MUNNIKENLAND?

HURWENENSE UITERWAARD

Onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton zijn grote delen van het natuurgebied de Hurwenense Uiterwaard in 2015 door lokale ondernemers beheerd. De uitvoering van het beheer door agrariërs is succesvol verlopen. Alle partners, zowel onze agrariërs als Staatsbosbeheer en RVO, hebben zich daar positief over uitgesproken. Ook in 2016 is door bemiddeling van De Capreton het beheer van een deel van de Hurwenense Uiterwaard bij lokale agrariërs ondergebracht.

MUNNIKENALND

Op 9 juni 2016 wordt het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland officieel opgeleverd. Aansluitend op de oplevering zal de bestuursovereenkomst voor het gebruik en beheer van Munnikenland worden getekend door Staatsbosbeheer en De Capreton. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het natuurgebied Munnikenland, stelt de pachtcontracten op en De Capreton selecteert de pachters en houdt  toezicht op het gebruik van de gronden.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan het beheer van deze twee uiterwaarden?  We hebben een aantal voorwaarden op een rijtje gezet:

  • De ondernemer is lid van VANL De Capreton. Het opstellen van een plan van aanpak, de uitgifte van percelen, etc. is onderdeel van de dienstverlening door De Capreton
  • De motivatie van de ondernemer om het agrarisch natuurbeheer in te passen in zijn bedrijfsvoering.
  • De kans op een duurzame relatie tussen de ondernemer, De Capreton en de eigenaar van het gebied
  • Inpassing van de beheerswerkzaamheden (bijv. maaien, vee inscharen) in het eigen bedrijf van de agrariër
  • Streekgebonden agrariërs genieten de voorkeur, dat wil zeggen boeren die dicht bij de betreffende uiterwaard hun bedrijf runnen
  • Agrariërs die vanouds gebruiker zijn geweest van de betreffende uiterwaard genieten eveneens de voorkeur

Neem contact op met onze coördinator Wim van Woudenbergh (coordinator@capreton.nl; tel. 06-27194020) als u interesse heeft om in één van deze projecten mee te draaien.