Maatschappelijke stage Manon

Afgelopen week heb ik mijn maatschappelijke stage gelopen bij de Capreton. Ik heb o.a. meegeholpen bij de opening van Simon-Hendriks vogelkijkwand. Dat is een houten wand met kijkgaten, waar mensen doorheen kunnen kijken en dan onopgemerkt vogeltjes kunnen bekijken.

De samenwerking was heel fijn. Mijn begeleider was heel aardig, en was duidelijk over wat ik moest doen. Tijdens mijn stage kwam ik in aanraking met veel verschillende mensen. Natuurlijk met mensen van de Capreton zelf; die hielpen met het planten van de boompjes, en het bestuur van de Capreton was er ook. Ook waren er mensen van de Rabobank. Een aantal leden van het personeel van de Rabobank kwamen die dag vrijwillig helpen.
Terwijl ik hielp bij de bediening kwam ik ook met veel mensen in aanraking en maakte met veel van hen een praatje.
Ik vond dit dus een erg leuke stage. Vooral doordat de mensen heel vriendelijk en belangstellend waren.

Mijn doel was om er een leerzame stage van te maken. Qua sociaal maar ook praktisch gericht. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, en ik heb toch een steentje bij kunnen dragen voor deze organisatie.

Manon van Alem leerling van Cambium College klas 4 HAVO.

Weidevogelbericht uit de Vliert

Het was een koude start…………. 

Toch weerhield het enige fanatieke kievieten niet om baltsvluchten te maken.
Dit gebeurde boven percelen aan de Hoevenseweg.
Onze waarneming betrof ook enige scholeksters.
Op de hoek Veilingweg/Vliersteweg is een wulp aan het jodelen.
We zien een drietal…..
Vele meeuwen….minder ganzen…..
Heerlijk een warm kopje koffie. Met dank aan Lina.
De vorst en sneeuw komen terug……Even afwachten……Er volgt een mail indien de weersomstandigheden
van aanstaande woensdag onze activiteit t.a.v. weidevogelbescherming verhinderen.

groeten en een fijne zondag
Marijke

Opening Simon Hendriks-vogelkijkwand

 

Graag nodigen wij u uit voor de opening van de Simon Hendriks-vogelkijkwand op vrijdag 15 maart 2013. Vanaf 15.30 uur bent u welkom bij Boerengolf Hedel, Achterdijk 57, 5321 JB Hedel.

Simon Hendriks, secretaris van de Agrarische Natuurvereniging Bommelerwaard De Capreton (1999-2012), is vanaf de oprichting van de vereniging de motor geweest van het vrijwilligerswerk voor de bescherming van weidevogels. De vogelkijkwand biedt uitzicht op het weidevogelreservaat het Grote Lage Broek. Dit is een laaggelegen, open komgrondengebied opgebouwd uit zware rivierklei, heringericht tijdens de ruilverkavelingen in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming van De Capreton zet zich in voor deze waardevolle graslanden, waar goede broedresultaten van beschermde weidevogels worden genoteerd. De natuurwaarden van het Grote Lage Broek zijn door de overheid erkend: de boeren die meewerken aan de weidevogelbescherming verkrijgen subsidie voor hun inspanningen.

Namens het bestuur van VANL Bommelerwaard De Capreton,

Piet Nienhuis

Voorzitter

 

 

Programma

13.00 uur- 15.00 uur In het teken van “NL Doet’’ planten personeelsleden van de Rabobank Bommelerwaard het haagje aan rond de vogelspotplek hoek Lange Achterdijk – Vamerenweg, Hedel

15.30 -16.00 uur Ontvangst bij Boerengolf Hedel, Koffie/Thee

16.00 uur Welkomstwoord door Piet Nienhuis, voorzitter van Agrarische Natuurvereniging De Capreton

16.15 uur Te voet naar de vogelkijkwand

16.30 uur Joyce Ostendorf, voorzitter werkgroep Weidevogelbescherming van De Capreton, vertelt over de weidevogels en het gebied het Grote Lage Broek

Aansluitend onthult Simon Hendriks het informatiebord.

Intermezzo

17.00 uur Terug naar Boerengolf

17.15 uur Vertegenwoordiger van de Rabobankdirectie zet de vrijwilligers van de Weidevogelgroep in het zonnetje

17.30 uur Piet Nienhuis sluit de bijeenkomst af. Aandacht voor de werkploeg van De Capreton die de vogelspotplek gaat onderhouden

17.45 uur Afsluitend drankje en hapje

Wulpen in de sneeuw

Vanmiddag gespot, na een tip van Ida, een grote groep Wulpen op het weiland naast het dierenasiel bij Bruchem. Zeker 100 met daartussen kraaien, eenden en reigers. Geweldig om te zien.

KLOOSTERWIEL: SAMENWERKING NATUURWACHT EN DE CAPRETON

Het Kloosterwiel in Zaltbommel. Wie kent het niet? Zodra je de stad uit bent, over de Waaldijk richting Gameren, zie je het wiel aan je linkerkant liggen. De plas en het bos eromheen worden al vele jaren beheerd door de Natuurwacht Bommelerwaard. Het wiel is een eeuwenoud restant van een dijkdoorbraak. Als de waterstand op de Waal hoog is, gaat de waterspiegel in het wiel door de ondergrondse kwelstroom ook stijgen. Om overlast door kwelwater in het achterliggende poldergebied te voorkomen is in het verleden een kweldam aangelegd aan de westkant van het wiel. Op die kweldam staan reusachtige populieren die aan het einde van hun levensduur zijn. De kans dat er tijdens een storm eentje omvalt is niet denkbeeldig.  De komende maand gaat de zaag erin. De populieren zullen met wortel en tak worden verwijderd, de kweldam zal worden hersteld en er zullen knotwilgen voor in de plaats worden gezet. In het aangrenzende verwaarloosde bos zullen de historische rabatten weer zichtbaar worden maken. (Rabatten zijn aarden walletjes waarop hakhout heeft gestaan begrensd door greppels). Al met al een flinke klus die de werkploeg van De Capreton samen met een aannemersbedrijf uit de regio in opdracht van de gemeente Zaltbommel zal gaan klaren. In andere delen van het bos zijn vrijwilligers van de Natuurwacht regelmatig bezig om achterstallig onderhoud weg te werken. De aanpak rond het Kloosterwiel is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Natuurwacht en De Capreton: het lichtere werk  is voor de vrijwilligers en het zware werk kan alleen maar door professionals worden gedaan.

Op zaterdag 19 januari werden de omwonenden van het Kloosterwiel tijdens een excursie op de hoogte gebracht van de ingrepen die in het bos zullen plaatsvinden (foto Piet Nienhuis).

DE HOLLANDSE WATERLINIE: EEN VERBORGEN SCHAT

In 2013 zal de Agrarische Natuurvereniging De Capreton zich inzetten voor het beheren en behouden van cultuurhistorie, landschap en natuur rond batterij Brakel. Deze Batterij Brakel is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van forten en waterwerken die aan het einde van de negentiende eeuw is aangelegd om Holland te beschermen tegen invallen van de vijand. Batterij Brakel ligt ten westen van Brakel in de zogenoemde Boezem van Brakel, een natuurgebied dat hoog scoort op een internationale lijst van reservaten. 

Het is een prachtig gebied, maar het is nog onbekend bij de burger. Daar gaan we wat aan doen. De Capreton en Staatsbosbeheer brengen een aantal partijen bij elkaar: de Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard, de gemeente Zaltbommel, en daarnaast een scholengemeenschap en vele vrijwilligers. Het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie  financiert het project, deels uit Europese middelen van het Interreg project SHARE. Een eerste zichtbare actie zal zijn dat de werkploeg van De Capreton, in overleg met Staatsbosbeheer, de komende maand het grasland en de struiken en bomen rond de batterij een opknapbeurt zal geven. Het Cambium College in Zaltbommel zal een project gaan opzetten met leerlingen uit de derde klas VWO Technasium. De Natuurwacht gaat diverse keren een inventarisatie uitvoeren van de planten en de vogels die in dit rijke natuurgebied voorkomen. Enkele deskundigen zullen de historische en landschappelijke kennis  over de waterlinie toegankelijk maken en verspreiden. Al deze acties samen zetten een verborgen schat op de kaart. 

Het vernieuwende element in dit project zit in de samenwerking van een aantal maatschappelijke  groeperingen, zowel professionals als vrijwilligers. En dat bevordert op zijn beurt de toeristische aantrekkelijkheid van het westelijk deel van de Bommelerwaard waar de komende jaren heel veel gaat veranderen. Dit project levert een bijdrage aan het duurzaam beheer van het unieke landschappelijke en culturele erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Informatie: P.H. Nienhuis, voorzitter De Capreton, tel. 0418 661013, phnien@xs4all.nl

De Capreton werkt mee aan de Kloosterwiel, Zaltbommel

Populieren in het gebied Kloosterwiel maken plaats voor knotwilgen.

De Capreton verricht de komende maanden werkzaamheden in natuurgebied De Kloosterwiel om het gebied toegankelijker te maken.

Kijk voor het hele artikel in het Brabants Dagblad:  http://www.bd.nl/regio/zaltbommel/populieren-in-gebied-kloosterwiel-maken-plaats-voor-knotwilgen-1.3603345#content

Steenuilen op uw erf?

Steenuilen op uw erf?

De informatieavond over steenuilen was een groot succes!

Maar liefst 80 mensen kwamen er op af.

Er waren diverse sprekers,  Nomi Havelaar van Landschapsbeheer Gelderland, Piet Nienhuis voorzitter van VANL De Capreton, Harrie Kolman van de Natuurwacht.

Ieder gaf een toelichting waar men voor staat en wat de betekenis is van de organisatie voor dit steenuilenproject.

Daarna was het woord aan Frans Jacobs van STONE (STeenuilenOverleg Nederland)

De doelstelling van deze stichting is de belangenbehartiging van de Steenuil en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.

Bij de beelden die vertoond werden had Frans een enthousiast verhaal over hoe wij de Steenuil in de omgeving kunnen laten verblijven. De erven met een “rommelig” karakter in een klein agrarisch gebied zijn uitstekend hiervoor geschikt.

De steenuil staat op de rode lijst vermeld als kwetsbaar. Zaak temeer dus om deze een kans te geven in de Bommelerwaard.

Er kwamen 24 verzoeken om het plaatsen van een nestkast. Ook een aantal vrijwilligers voor het plaatsen en onderhouden van de nestkasten melden zich aan.

 

Lina Slotboom

 

Word lid voor € 25 per jaar.

De Capreton is de vereniging voor agrarisch natuur- & landschapsbeheer in de Gelderse Bommelerwaard. Het unieke van onze vereniging is de samenwerking tussen agrariërs en inwoners op talrijke vlakken, zowel organisatorisch als uitvoerend, in de waterrijke natuur van de Bommelerwaard.

Belangrijke activiteiten van de vereniging zijn verzorging van landschapsonderhoud, vrijwillige weidevogelbescherming, bevordering van plattelandstoerisme in ons gebied. Voorbeelden van plattelandstoerisme zijn open boerderijdagen en wandel- en fietsroutes. Zo heeft de Capreton ook een bijdrage geleverd aan het tot de stand komen van het Baanbrekerspad (klompenpad) in Well. Een bijzondere activiteit is ook het bevorderen van het planten van traditionele hoogstamfruitbomen.

Op de site staat ook het aanmeldingsformulier om lid te worden http://capreton.nl/vereniging/lidworden.