Cursus landschappelijke beplanting

In samenwerking met Helicon organiseert de Capreton de cursus:
Aanleg en onderhoud landschappelijke beplanting.

Aanleg en onderhoud van landschappelijke elementen bepalen het beeld van het landelijk gebied. In deze cursus, wordt geleerd hoe tot een beplantingsplan te komen. Een assortimentskeuze dat past bij het landschap en het onderhoud van de landschapselementen.

Inhoud: Dagdeel 1 aanleg- theorie
-Functie beplanting
-Keuze gebruik inheemse beplanting
-Beplantingsvormen
-Sortiment in relatie tot de grondsoort
-Beplantingsplan
-Plantafstand
-Richtlijnen plantwerk

Dagdeel 2 onderhoud -praktijk
-Onderhoud struikvormers en boomvormers
-Keuze dunning

Dit is de echte praktijk. Je leert aanplanten en snoeien door het zelf te doen.

Groepsgrootte:
Max. 12 personen

Wanneer:
Maandag 11 november 18.30 uur-22.00 uur
Zaterdag 23 november 10.00 uur- 14.30 uur inclusief lunch

Kosten:
€ 75,- incl. koffie/thee, lunch en informatiemap 

Waar:
Boerengolf van Zeelst, Achterdijk 57 in  Hedel

Vragen en opgave:
Linda de Groot, coordinator@capreton.nl, tel: 06-12577587

opgeven vóór 30 oktober. VOL=VOL

 

 

MIJLPAAL IN DE GESCHIEDENIS VAN DE CAPRETON

OVERDRACHT BEHEER BOTERKAMPEN AAN STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOMMELERWAARD

Op 12 april j.l. vond de overdracht van het beheer van De Boterkampen plaats aan de Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard (SLB), een dochter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton (zie persbericht 2). De Boterkampen zijn een 11 ha groot natuurgebied gelegen aan de watergang Capreton, met de ingang aan de Zeedijk in Zuilichem. De percelen zijn recent ingezaaid en ingeplant. Het gebied zal zich ontwikkelen tot 3 ha bloemrijk hooiland, 3 ha elzenbroekbos en water en 5 ha essen-iepenbos en een knotgriend. Dit zijn landschapstypes die vroeger veel voorkwamen in rivierenland maar die geleidelijk verdwenen zijn door ruilverkavelingen en door intensieve bemesting van landbouwgronden. De Boterkampen vormen een klein poldertje met een eigen waterhuishouding. Het water is schoon, het wordt alleen gevoed door kwelwater en regenwater. Met behulp van een stuw kunnen we een natuurlijk peilbeheer handhaven, ’s winters een hoge waterstand en ‘s zomers een lage waterstand.

In 2011 en 2012 zijn de vroegere productiegraslanden aan de Zeedijk onder leiding van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vergraven en ingericht als natuurgebied. Dit werk is uitgevoerd als compensatie voor de beplanting die verdwenen is bij de verbreding van de A2. SLB heeft De Boterkampen in erfpacht en Rijkswaterstaat geeft ons tien jaar lang een beheersvergoeding waaruit het onderhoud  betaald kunnen worden. Daarna meldt de stichting zich bij het provinciebestuur in Arnhem om subsidie voor dit natuurgebied te verwerven. De Boterkampen liggen in de Ecologische Hoofdstructuur en grenzen aan de Lieskampen van Staatsbosbeheer.

De Boterkampen moeten zich nog ontwikkelen. Leden van De Capreton, boeren en burgers met verstand van natuurbeheer,  zullen het grasland en het bos gaan beheren. De oogst aan gras en andere gewassen zal worden opgenomen in de bedrijfsvoering van deelnemende boeren. De Boterkampen zullen de komende jaren uitgroeien tot een gevarieerd natuurgebied.

Om deze mijlpaal in de geschiedenis van De Capreton te vieren, zullen we in de loop van september 2013 een open dag houden op De Boterkampen. Er zullen dan excursies in het gebied worden gehouden voor streekbewoners en gasten van elders. Standjes met streekproducten en andere activiteiten maken het beeld compleet. Dat is een mooi moment om de boeren en burgers in de Bommelerwaard te laten kennismaken met de nieuwe rol van De Capreton, beheerder van natuurgebieden voor en door de bewoners van de regio.

Informatie: P.H. Nienhuis, voorzitter VANL De Capreton
Tel. 0418 661013
e-mail: phnien@xs4all.nl 

Piet Nienhuis, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton, heeft zojuist de sleutel ontvangen voor de kantelstuw van De Boterkampen, uit handen van Walter Scheerhoorn, projectleider van DLG (foto Huub verlouw).

Piet Nienhuis, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton, heeft zojuist de sleutel ontvangen voor de kantelstuw van De Boterkampen, uit handen van Walter Scheerhoorn, projectleider van DLG (foto Huub verlouw).

 WAT DOET DE NIEUWE STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOMMELERWAARD?

Op 12 april j.l. heeft de nieuwe Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard (SLB) het beheer in erfpacht van het natuurgebied De Boterkampen (11 ha) op zich genomen. SLB is een dochter van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton. De overdracht van De Boterkampen vormde de aanleiding voor de oprichting van SLB (zie persbericht 1).

Het doel van SLB is het in eigendom of erfpacht verwerven en beheren van landschapselementen met een grote natuurhistorische en cultuurhistorische waarde in de Bommelerwaard. Het gaat om landschap dat niet verloren mag gaan voor ons eiland tussen de rivieren.

Waarom een nieuwe beheerstichting naast Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en dergelijke?  Het principiële verschil met de grote terrein beherende organisaties is dat het beheer gedaan wordt voor en door de leden van De Capreton. De leden zijn geschoold in natuurbeheer en worden betaald voor hun klussen in het landschap.  SLB doet zijn werk vrijwel zonder overheadkosten. De acquisitie en het onderhouden van relatienetwerken wordt gedaan door de vrijwillige bestuurders van SLB en De Capreton. Het beheer wordt daardoor zeer kostenefficiënt en dat spreekt aan in deze tijden waarin zwaar bezuinigd wordt op natuurbeheer. De stichting staat heel dicht bij de bewoners van de streek en heeft dus een groot draagvlak in de regio. Het feitelijke beheer gebeurt door boeren en tuinders die in de omgeving van het beheersgebied hun bedrijf hebben. Dat betekent geen gesleep met machines en apparatuur over grote afstanden. Leden van De Capreton, verenigd in onze werkploeg, hebben de afgelopen jaren meerdere certificaten gehaald gericht op natuurbeheer en flora- en faunawetgeving. Wij willen ook middels excursies (met de Natuurwacht), het uitzetten van wandelpaden en voorlichting over natuurontwikkeling en landschapshistorie de streekbewoners betrekken bij hun landschap.

De SLG is een stichting voor en door de bewoners van de Bommelerwaard. Het bestuur bestaat uit bekende inwoners van de Bommelerwaard. Arend Fernhout is voorzitter en Theo Tijssen is secretaris penningmeester. Verder zitten in het bestuur Wim de Gaay, Eugénie de Jong en Piet Nienhuis namens het bestuur van De Capreton. Het is de bedoeling dat de stichting SLB zich niet alleen met de Boterkampen gaat bezighouden. De doelstelling is veel breder. We gaan actief op zoek naar stukjes landschap die karakteristiek zijn voor de Bommelerwaard en die het behouden waard zijn. Je kunt denken aan dijkrelicten van de oude dorpspolders, restanten van een verwaarloosde griend, een karakteristieke meidoornhaag, een markante houtwal of een oud kerkpad. Ook het nieuwe landschap dat door natuurontwikkeling ontstaat komt in aanmerking. Naast De Boterkampen kan Munnikenland genoemd worden. Dat grote gebied gaan we samen met Staatsbosbeheer onderhouden en beheren. Daar liggen ook mogelijkheden om delen onder te brengen in de SLB, hetzij in eigendom, hetzij in erfpacht.

Informatie:
A. Fernhout, voorzitter Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard
Tel. 06 53190844
e-mail: afernhout@wxs.nl

P.H. Nienhuis, voorzitter Ver. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard De Capreton
Tel. 0418 661013
e-mail: phnien@xs4all.nl

Maatschappelijke stage Manon

Afgelopen week heb ik mijn maatschappelijke stage gelopen bij de Capreton. Ik heb o.a. meegeholpen bij de opening van Simon-Hendriks vogelkijkwand. Dat is een houten wand met kijkgaten, waar mensen doorheen kunnen kijken en dan onopgemerkt vogeltjes kunnen bekijken.

De samenwerking was heel fijn. Mijn begeleider was heel aardig, en was duidelijk over wat ik moest doen. Tijdens mijn stage kwam ik in aanraking met veel verschillende mensen. Natuurlijk met mensen van de Capreton zelf; die hielpen met het planten van de boompjes, en het bestuur van de Capreton was er ook. Ook waren er mensen van de Rabobank. Een aantal leden van het personeel van de Rabobank kwamen die dag vrijwillig helpen.
Terwijl ik hielp bij de bediening kwam ik ook met veel mensen in aanraking en maakte met veel van hen een praatje.
Ik vond dit dus een erg leuke stage. Vooral doordat de mensen heel vriendelijk en belangstellend waren.

Mijn doel was om er een leerzame stage van te maken. Qua sociaal maar ook praktisch gericht. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, en ik heb toch een steentje bij kunnen dragen voor deze organisatie.

Manon van Alem leerling van Cambium College klas 4 HAVO.

Weidevogelbericht uit de Vliert

Het was een koude start…………. 

Toch weerhield het enige fanatieke kievieten niet om baltsvluchten te maken.
Dit gebeurde boven percelen aan de Hoevenseweg.
Onze waarneming betrof ook enige scholeksters.
Op de hoek Veilingweg/Vliersteweg is een wulp aan het jodelen.
We zien een drietal…..
Vele meeuwen….minder ganzen…..
Heerlijk een warm kopje koffie. Met dank aan Lina.
De vorst en sneeuw komen terug……Even afwachten……Er volgt een mail indien de weersomstandigheden
van aanstaande woensdag onze activiteit t.a.v. weidevogelbescherming verhinderen.

groeten en een fijne zondag
Marijke

Opening Simon Hendriks-vogelkijkwand

 

Graag nodigen wij u uit voor de opening van de Simon Hendriks-vogelkijkwand op vrijdag 15 maart 2013. Vanaf 15.30 uur bent u welkom bij Boerengolf Hedel, Achterdijk 57, 5321 JB Hedel.

Simon Hendriks, secretaris van de Agrarische Natuurvereniging Bommelerwaard De Capreton (1999-2012), is vanaf de oprichting van de vereniging de motor geweest van het vrijwilligerswerk voor de bescherming van weidevogels. De vogelkijkwand biedt uitzicht op het weidevogelreservaat het Grote Lage Broek. Dit is een laaggelegen, open komgrondengebied opgebouwd uit zware rivierklei, heringericht tijdens de ruilverkavelingen in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming van De Capreton zet zich in voor deze waardevolle graslanden, waar goede broedresultaten van beschermde weidevogels worden genoteerd. De natuurwaarden van het Grote Lage Broek zijn door de overheid erkend: de boeren die meewerken aan de weidevogelbescherming verkrijgen subsidie voor hun inspanningen.

Namens het bestuur van VANL Bommelerwaard De Capreton,

Piet Nienhuis

Voorzitter

 

 

Programma

13.00 uur- 15.00 uur In het teken van “NL Doet’’ planten personeelsleden van de Rabobank Bommelerwaard het haagje aan rond de vogelspotplek hoek Lange Achterdijk – Vamerenweg, Hedel

15.30 -16.00 uur Ontvangst bij Boerengolf Hedel, Koffie/Thee

16.00 uur Welkomstwoord door Piet Nienhuis, voorzitter van Agrarische Natuurvereniging De Capreton

16.15 uur Te voet naar de vogelkijkwand

16.30 uur Joyce Ostendorf, voorzitter werkgroep Weidevogelbescherming van De Capreton, vertelt over de weidevogels en het gebied het Grote Lage Broek

Aansluitend onthult Simon Hendriks het informatiebord.

Intermezzo

17.00 uur Terug naar Boerengolf

17.15 uur Vertegenwoordiger van de Rabobankdirectie zet de vrijwilligers van de Weidevogelgroep in het zonnetje

17.30 uur Piet Nienhuis sluit de bijeenkomst af. Aandacht voor de werkploeg van De Capreton die de vogelspotplek gaat onderhouden

17.45 uur Afsluitend drankje en hapje

Wulpen in de sneeuw

Vanmiddag gespot, na een tip van Ida, een grote groep Wulpen op het weiland naast het dierenasiel bij Bruchem. Zeker 100 met daartussen kraaien, eenden en reigers. Geweldig om te zien.

KLOOSTERWIEL: SAMENWERKING NATUURWACHT EN DE CAPRETON

Het Kloosterwiel in Zaltbommel. Wie kent het niet? Zodra je de stad uit bent, over de Waaldijk richting Gameren, zie je het wiel aan je linkerkant liggen. De plas en het bos eromheen worden al vele jaren beheerd door de Natuurwacht Bommelerwaard. Het wiel is een eeuwenoud restant van een dijkdoorbraak. Als de waterstand op de Waal hoog is, gaat de waterspiegel in het wiel door de ondergrondse kwelstroom ook stijgen. Om overlast door kwelwater in het achterliggende poldergebied te voorkomen is in het verleden een kweldam aangelegd aan de westkant van het wiel. Op die kweldam staan reusachtige populieren die aan het einde van hun levensduur zijn. De kans dat er tijdens een storm eentje omvalt is niet denkbeeldig.  De komende maand gaat de zaag erin. De populieren zullen met wortel en tak worden verwijderd, de kweldam zal worden hersteld en er zullen knotwilgen voor in de plaats worden gezet. In het aangrenzende verwaarloosde bos zullen de historische rabatten weer zichtbaar worden maken. (Rabatten zijn aarden walletjes waarop hakhout heeft gestaan begrensd door greppels). Al met al een flinke klus die de werkploeg van De Capreton samen met een aannemersbedrijf uit de regio in opdracht van de gemeente Zaltbommel zal gaan klaren. In andere delen van het bos zijn vrijwilligers van de Natuurwacht regelmatig bezig om achterstallig onderhoud weg te werken. De aanpak rond het Kloosterwiel is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Natuurwacht en De Capreton: het lichtere werk  is voor de vrijwilligers en het zware werk kan alleen maar door professionals worden gedaan.

Op zaterdag 19 januari werden de omwonenden van het Kloosterwiel tijdens een excursie op de hoogte gebracht van de ingrepen die in het bos zullen plaatsvinden (foto Piet Nienhuis).